ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด